Co grozi za brak dozoru technicznego na windę?

Nowe technologie pozwalają nam działać szybciej i efektywniej. Należy jednak pamiętać, że  niezależnie od sytuacji głównym czynnikiem zawsze powinno być bezpieczeństwo. Właśnie dlatego ustalane są zasady, których trzymanie się zapewnia komfort pracy. Dobrym przykładem mogą być windy, które są wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Jednak aby ich użytkowanie było bezpieczne należy korzystać z nich w określonym zakresie i co ważne – pamiętać o nadzorze technicznym. Jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku? Kwestię tę wyjaśniamy w naszym artykule.

Normy prawne a eksploatacja windy

W kwestii eksploatacji urządzeń dźwigowych, takich jak windy osobowe, windy towarowe i windy osobowo-towarowe pod uwagę należy wziąć przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). Wspomniano tam m.in., że gdy sposób użytkowania dźwigu, brak terminowych przeglądów i konserwacji dźwigu zagraża bezpieczeństwu pracy, a także może doprowadzić (lub już doprowadził!) do wypadku przy pracy, na osobę odpowiedzialną nakładane są odpowiednie sankcje. Jakie? Okazuje się, że inspektorzy pracy mogą m.in. nakładać mandaty, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późniejszymi zmianami).

Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) za prawidłowy stan techniczny oraz za prawidłową eksploatację, w tym za terminowe przeglądy i konserwację odpowiada pracodawca. W innych przypadkach odpowiedzialność ponosi właściciel dźwigu, a także zarządca lub administrator budynku, w którym dźwig jest stosowany.

Co grozi za brak nadzoru?

Brak dbałości o stan techniczny windy, a także brak dozoru technicznego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 1963 r., I PR 138/63, sytuacja, w której urządzenie dźwigowe stanowi potencjalne niebezpieczeństwo jest naruszeniem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo zgodnie z art. 63 u.d.t., “kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu oraz wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego – podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności”. Kara grzywny lub kara ograniczenia wolności jest stosowana także jeśli ktoś przerabia windę bez zgody właściwego organu.

Oprócz tego osoba poszkodowana w wypadku spowodowanym zaniedbaniami może dochodzić od pracodawcy, właściciela dźwigu, zarządcy lub administratora budynku roszczeń na zasadach ogólnych. Taka możliwość wynika z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Nasza oferta

Widać więc wyraźnie jak ważna jest dbałość o stan techniczny wykorzystywanych przez nas urządzeń i dopełnianie wszystkich niezbędnych formalności. Właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym oraz pojawiającym się potrzebom, nasza firma oferuje profesjonalne przygotowanie resursu urządzeń dźwigowych wraz z dokumentacją. Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Przede wszystkim dlatego, że:

  • działamy kompleksowo i merytorycznie, dzięki czemu skutecznie pomagamy w oszacowaniu projektowanego bezpiecznego czasu eksploatacji dźwigów osobowych oraz innych urządzeń transportu bliskiego,
  • działamy w gronie doświadczonych ekspertów, którzy zajmują się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
  • posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie wind oraz ich modernizacji.

Już dziś sprawdź naszą ofertę!