Winda jako element bezpieczeństwa pożarowego

Zasadniczo windy, ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia się w nich trującymi gazami, powstającymi w trakcie pożaru, nie są wskazane jako drogi ewakuacji.

Z drugiej strony ich użycie w sytuacji zagrożenia często wymuszone zostaje dużą wysokością budynku, z którego ewakuacja schodami byłaby zbyt długa i w efekcie niebezpieczna dla zdrowia i życia, oraz osobistą sytuacją osób, przebywających w budynku. Z wind w trackie ewakuacji korzystają bowiem kobiety w ciąży, ranni oraz osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze schodów. Osobną kategorię wind stanowią windy, przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych. Sprawdź, jakie wymagania musi spełniać winda, aby stać się elementem bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie wymagania muszą spełniać windy, aby być elementem bezpieczeństwa pożarowego?

Przede wszystkim, aby dźwig mógł być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne, ranne lub przez kobiety w ciąży w czasie pożaru, musi spełniać szereg restrykcyjnych wymagań, dotyczących jego wymiarów, wyposażenia, prędkości, zasilania elektroenergetycznego, zabezpieczenia przed zalaniem wodą czy automatycznego powrotu na parter budynku. Musi on ponadto posiadać sterowanie z automatycznym powrotem na wyznaczoną kondygnację, na której są zlokalizowane drzwi wyjściowe ewakuacyjne z budynku oraz być wyposażony w specjalną sygnalizację w kabinie i na przystankach.

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom szyb dźwigowy musi zostać zabezpieczony przed dymem, odpowiednio oświetlony oraz opatrzony stosownym napisem, informującym o tym, że dźwig do ewakuacji przeznaczony jest jedynie dla niepełnosprawnych ruchowo. Musi on być chroniony przed zalaniem wodą gaśniczą.

Jaką rolę pełnią opiekunowie pożarowe i dlaczego ważne jest nadciśnienie w szybie?

Co więcej, użycie wind jako drogi ewakuacji dla osób niepełnosprawnych wymaga ustanowienia opiekunów pożarowych, którzy sprawdzaliby wszystkie pokoje na danej kondygnacji i pomagali osobom niepełnosprawnym w ewakuacji oraz odbywałaby regularne ćwiczenia. Wówczas ewakuacja może odbywać się z opiekunem, który steruje dźwigiem za mocą klucza, wyłączającego działanie z przystanków, lub bez opiekuna w kabinie, lecz czuwającego nad bezpieczeństwem ewakuowanych na każdej z kondygnacji.

W końcu windy, przeznaczone do ewakuacji osób niepełnosprawnych w przypadku pożaru muszą chronić ich użytkowników przed zatruciem się szkodliwymi gazami. W tym celu w szybach dźwigowych należy wytworzyć nadciśnienie, zabezpieczające szyb przed zadymianiem. Powinno ono wynosić 50 Pa w stosunku do pomieszczeń na kondygnacji. Ponadto szyb dźwigowy przed dymem chronią:

  • czujnik dymowy systemu sygnalizacji pożaru,
  • wentylator nadciśnieniowy, montowany w najniższej lub najwyższej części szybu dźwigowego,
  • zawory nadciśnieniowe, zapewniające przepływ powietrza do palącego się pomieszczenia.

Jakie wymagania muszą spełniać windy pożarowe?

Szczególnym rodzajem są windy pożarowe, znajdujące się w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Są to między innymi budynki, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad pięćdziesięciu osób oraz szpitale, żłobki, przedszkola i domy dla osób starszych. Ponadto windy pożarowe powinny znajdować się w budynkach wysokościowych, wysokich oraz mających kondygnację użytkową na wysokości powyżej dwudziestu pięciu metrów. Są to dźwigi, przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

Ze względu na pełnioną przez nie funkcję, windy pożarowe spełniać muszą określone, szczegółowe wymagania. Po pierwsze, powinny posiadać udźwig co najmniej tysiąca kilogramów oraz kabinę o wymiarach poziomych nie mniejszych niż  ponad jeden na ponad dwa metry. Po drugie, spocznik przed wejściem do dźwigu powinien być dostępny z przedsionka przeciwpożarowego klatki schodowej. Kolejne wymaganie odnośnie wind pożarowych dotyczy klasy odporności ogniowej ścian i stropu szybu, która powinna być równa odporności ogniowej wymaganej dla stropów budynku. W końcu windy pożarowe powinny być wyposażone w sygnalizację w kabinie i na przystankach oraz w system sterowania z automatycznym powrotem na kondygnację, na której znajdują się drzwi ewakuacyjne z budynku.

W kontekście zagrożenia pożarowego niezwykle istotne staje się utrzymywanie dźwigu w należytym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo jego użytkownikom. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym serwisie, naprawie oraz konserwacji urządzeń dźwigowych, w tym między innymi wind osobowych, osobowo-towarowych i towarowych. Ponadto dysponujemy pełnym zestawem części do urządzeń dźwigowych. Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.